Werke Thomas Ingold

Ponte Vecchio 1 (2005)   750.- Fr.